สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงกิจกรรมอำลาเพื่อนและครูในห้อง และเพื่อนข้างห้องได้

2. ทำการ์ดอำลาให้กับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงกิจกรรมอำลาเพื่อนและครูในห้อง และเพื่อนข้างห้อง

2. สังเกตการทำการ์ดอำลาให้กับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 เพลินใจกับปิดเรียน
ชั่วโมง เพลินใจกับปิดเรียน (5) 21 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์