สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงการเตรียมอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวก่อนขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้

2. บอกชื่ออุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวก่อนขึ้นชั้นเรียนใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงการเตรียมอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวก่อนขึ้นชั้นเรียนต่อไป

2. สังเกตการบอกชื่ออุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวก่อนขึ้นชั้นเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 เพลินใจกับปิดเรียน
ชั่วโมง เพลินใจกับปิดเรียน (4) 20 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์