สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

2. เคลื่อนไหวร่างกายผู้นำ ผู้ตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มีความสนใจและแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวได้อย่างมีความสุข / เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจและแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวได้อย่างมีความสุข / สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 เพลินใจกับปิดเรียน
ชั่วโมง เพลินใจกับปิดเรียน (3) 17 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ