สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้

2. อธิบายกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

2. สังเกตการอธิบายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 เพลินใจกับปิดเรียน
ชั่วโมง เพลินใจกับปิดเรียน (2) 16 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์