สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ปกครองได้

2. อธิบายกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ปกครอง ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ปกครอง

2. สังเกตการอธิบายกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 เพลินใจกับปิดเรียน
ชั่วโมง เพลินใจกับปิดเรียน (1) 15 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์