สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการอ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ได้

2. สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการอ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ

2. สังเกตการอ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 สนุกกับภาษา
ชั่วโมง สนุกกับภาษา (4) 13 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์