สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับเงาได้
2. ปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกมได้
3. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับเงา
2. สังเกตการปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกม
3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 สนุกกับภาษา
ชั่วโมง สนุกกับภาษา (3) 10 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา