สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ร่วมสร้างข้อตกลงได้
2. บอกตัวพยัญชนะที่อยู่ในคำหรือข้อความได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการร่วมสร้างข้อตกลง
2. สังเกตการบอกตัวพยัญชนะที่อยู่ในคำหรือข้อความ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 สนุกกับภาษา
ชั่วโมง สนุกกับภาษา (3) 10 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์