สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้

2. บอก / อธิบายลักษณะการเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

2. สังเกตการบอก / การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 สนุกกับภาษา
ชั่วโมง สนุกกับภาษา (2) 9 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์