สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบได้

2. สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบ

2. สังเกตการสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 สนุกกับภาษา
ชั่วโมง สนุกกับภาษา (1) 8 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์