สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ และบอกจำนวนที่เหลือไม่เกิน 5 ได้

2. อธิบายการแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ และบอกจำนวนที่เหลือไม่เกิน 5 ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ และบอกจำนวนที่เหลือไม่เกิน 5

2. สังเกตการอธิบายการแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ และบอกจำนวนที่เหลือไม่เกิน 5

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 สนุกกับตัวเลข
ชั่วโมง สนุกกับตัวเลข (5) 7 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์