สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม และบอกจำนวนที่เกิดจากการรวมสิ่งต่าง ๆสองกลุ่มมีผลรวมไม่เกิน 5 ได้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม และบอกจำนวนที่เกิดจากการรวมสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มมีผลรวมไม่เกิน 5

2. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและ พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 สนุกกับตัวเลข
ชั่วโมง สนุกกับตัวเลข (4) 3 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์