สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงจำนวนสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่  1-10 ได้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงจำนวนสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ 1-10

2. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 สนุกกับตัวเลข
ชั่วโมง สนุกกับตัวเลข (2) 1 มี.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์