สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ด้วยการนับได้

2. อธิบายการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ด้วยการนับ  ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ด้วยการนับ  

2. สังเกตการอธิบายการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 10 ด้วยการนับ  

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 สนุกกับตัวเลข
ชั่วโมง สนุกกับตัวเลข (1) 28 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์