สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันได้

2. บอก / อธิบายลักษณะโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันได้

 2. สังเกตการบอก / อธิบายลักษณะโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันได้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 35 ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (4) 24 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์