สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับความสภาพอากาศในฤดูร้อนได้

2. บอก / อธิบายสภาพอากาศในฤดูร้อนจาประสบการณ์ของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความสภาพอากาศในฤดูร้อน

2. สังเกตการบอก / อธิบายสภาพอากาศในฤดูร้อนจาประสบการณ์ของตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 35 ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (1) 21 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์