สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องน้ำหนักได้

2. อธิบายลักษณะการเรียนรู้เรื่องน้ำหนัก ชั่งน้ำหนัก เปรียบเทียบน้ำหนักได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องน้ำหนัก

2. สังเกตการอธิบายการเรียนรู้เรื่องน้ำหนัก ชั่งน้ำหนัก เปรียบเทียบน้ำหนัก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (4) 17 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์