สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงเสียงที่เกิดจากขวดน้ำที่มี ปริมาตรแตกต่างกัน 3 ขวดได้

2. สนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงเสียงที่เกิดจากขวดน้ำที่มี ปริมาตรแตกต่างกัน 3 ขวด

2. สังเกตการสนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (3) 16 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์