สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกันได้

2. อธิบายลักษณะการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกัน

2. สังเกตการอธิบายการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกัน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (2) 15 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์