สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ได้

2. อธิบายลักษณะปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ  ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ

2. สังเกตการอธิบายการปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (1) 14 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์