สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. คาดเดาสิ่งที่อาจ เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการ ลงความเห็น จากข้อมูลได้

2. ฟ้งและพูด เชื่อมโยงกับเรื่อง ที่ฟ้งได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการคาดเดาสิ่งที่อาจ เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการ ลงความเห็น จากข้อมูล

2. สังเกตการฟ้งและพูด เชื่อมโยงกับเรื่อง ที่ฟ้ง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 33 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (5) 13 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์