สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกัน จะไม่เหมือนกันได้

2. อธิบายเสียงเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกัน จะไม่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกัน จะไม่เหมือนกัน

2. สังเกตการอธิบายเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกัน จะไม่เหมือนกัน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 33 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (2) 8 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์