สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานจากแรงน้ำได้

2. อธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานจากแรงน้ำ

2. สังเกตการอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 2 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์