สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับแหล่งพลังงานจากแรงลมได้

2. บอกความแต่งต่างระหว่างลมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและลมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับแหล่งพลังงานจากแรงลม

2. สังเกตการบอกความแต่งต่างระหว่างลมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและลมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 1 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์