สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้แรงในชีวิตประจำวัน ได้

2. อธิบายลักษณะการใช้แรงในชีวิตประจำวัน ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้แรงในชีวิตประจำวัน

2. สังเกตการอธิบายการใช้แรงในชีวิตประจำวัน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 31 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์