สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวได้

2. อธิบายการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

2. สังเกตการอธิบายการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 31 ฤดูหนาว
ชั่วโมง ฤดูหนาว (4) 27 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์