สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับสีที่ได้จากพืชผัก ผลไม้ได้

2. อธิบายลักษณะสีที่ได้จากพืชผัก ผลไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับสีที่ได้จากพืชผัก ผลไม้

2. สังเกตการอธิบายสีที่ได้จากพืชผัก ผลไม้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (4) 20 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์