สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับแม่สี และการผสมสี ได้

2. อธิบายลักษณะแม่สี และการผสมสี ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับแม่สี และการผสมสี

2. สังเกตการอธิบายแม่สี และการผสมสี

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (2) 18 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์