สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กได้

2. อธิบายประเพณีวันปีใหม่ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็ก

2. สังเกตการอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็ก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 29 วันเด็ก วันครู
ชั่วโมง วันเด็ก วันครู (3) 11 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์