สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของทรงสี่เหลี่ยมได้

2. อธิบายประโยชน์ของทรงสี่เหลี่ยมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของทรงสี่เหลี่ยม 

2. สังเกตการอธิบายประโยชน์ของทรงสี่เหลี่ยม 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5) 6 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์