สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมต่อภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้

2. ปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกมได้

3. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเล่นเกมต่อภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. สังเกตการปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกม

3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4) 5 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา