สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้

2. อธิบายการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการร่วมสนทนา/สร้างข้อตกลง/ตอบคำถามเกี่ยวกับการจำแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม กับรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4) 5 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์