สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวเราได้

2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวได้

3. สังเกตและสนทนาเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่รอบตัวเราได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวเรา

2. สังเกตการอธิบายเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัว

3. สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่รอบตัว

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (2) 3 ม.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์