สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงวันปีใหม่

2. บอก / อธิบาย กิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงวันปีใหม่

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงวันปีใหม่

2. สังเกตการบอก / อธิบาย กิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงวันปีใหม่

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (5) 28 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์