สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการอวยพรให้ผู้อื่นได้

2. อธิบายความสำคัญของการอวยพรให้ผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอวยพรให้ผู้อื่น

2. สังเกตการอธิบายความสำคัญของการอวยพรให้ผู้อื่น

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (4) 27 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์