สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ได้

2. อธิบายประเพณีวันปีใหม่ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

2. สังเกตการอธิบายประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (2) 23 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์