สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ ได้

2. อธิบาย/วิธีการใช้งานการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ

2. สังเกตการอธิบาย/วิธีการใช้งานการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 26 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั่วโมง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 21 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์