สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

2. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

2. สังเกตการอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 26 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั่วโมง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 20 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์