สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง (การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง) ได้

2. อธิบายวิธีการปฏิบัติตามการพึ่งพาตนเอง (การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง) ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง (การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง)  

2. สังเกตการอธิบายการพึ่งพาตนเอง (การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง)  

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 25 เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง (4) 13 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์