สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลือกเครื่องแต่งกายและรู้จักการแต่งตัวด้วยตนเอง ได้

2. อธิบายวิธีการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลือกเครื่องแต่งกายและรู้จักการแต่งตัวด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลือกเครื่องแต่งกายและรู้จักการแต่งตัวด้วยตนเอง

2. สังเกตการอธิบายวิธีการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลือกเครื่องแต่งกายและรู้จักการแต่งตัวด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 25 เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง (2) 8 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์