สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานได้

2. อธิบายวิธีแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับนิทาน

2. สังเกตการอธิบายวิธีแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 วันพ่อแห่งชาติ
ชั่วโมง วันพ่อแห่งชาติ (4) 2 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์