สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ดูได้

2. บอกเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ดู

2. สังเกตการบอกเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 วันพ่อแห่งชาติ
ชั่วโมง วันพ่อแห่งชาติ (3) 1 ธ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์