สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของวันพ่อ ได้

2. เล่าเรื่องราว ความสำคัญของวันพ่อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของวันพ่อ

2. สังเกตการเล่าเรื่องราวความสำคัญของวันพ่อ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 วันพ่อแห่งชาติ
ชั่วโมง วันพ่อแห่งชาติ (2) 30 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์