สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

2. แสดงความสนใจในผลงานของตนเอง

3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

2. เด็กแสดงความพอใจในผลงานตนเองได้

3. เด็กตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความพอใจในผลงานตนเอง

3. สังเกตพฤติกรรมการเล่นมุมประสบการณ์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (5) 28 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม