สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความกตัญญูได้

2. บอกวิธีการแสดงความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความกตัญญูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความกตัญญู

2. สังเกตการบอกวิธีการแสดงความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความกตัญญู

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (5) 28 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์