สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับคนไทยมีมารยาทดี ปฏิบัติตามมารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่ ได้

2. บอก / คนไทยมีมารยาทดี ปฏิบัติตามมารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับคนไทยมีมารยาทดี ปฏิบัติตามมารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่

2. สังเกตการบอก / คนไทยมีมารยาทดี ปฏิบัติตามมารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (4) 25 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์