สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงความเคารพได้

2. อธิบายวิธีแสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ

2. สังเกตการอธิบายวิธีแสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (2) 23 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์