สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของดวงจันทร์

2. บอก / ลักษณะของดวงจันทร์ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของดวงจันทร์

2. สังเกตการบอก / ลักษณะของดวงจันทร์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน (2) 16 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์