สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำ  

2. บอก / การดูแลรักษาแม่น้ำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำ  

2. สังเกตการบอก / การดูแลรักษาแม่น้ำ  

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 ลอยกระทง
ชั่วโมง ลอยกระทง (5) 14 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์