สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการทดลองขนาดของฐานกระทงกับการลอย-จมได้

2. บอก / อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับรูปร่างขนาดพื้นที่ของฐานกระทงที่มีผลต่อการจมและลอยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบตอบคำถามเกี่ยวกับการทดลองขนาดของฐานกระทงกับการลอย-จม

2. สังเกตการบอก / อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับรูปร่างขนาดพื้นที่ของฐานกระทงที่มีผลต่อการจมและลอย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 ลอยกระทง
ชั่วโมง ลอยกระทง (4) 11 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์